0513 681268 . De Kuinder 12, 8444 AC Heerenveen

Algemene voorwaarden.

Algemene koop- en verkoopvoorwaarden van Greydanus Aardappelgroothandel & Transport B.V. (verder genoemd Greydanus).

Artikel 1 Toepasselijke voorwaarden

1.1 Op onze overeenkomsten van koop of verkoop inzake aardappelen zijn van toepassing: De RUCIP voorwaarden 2006, indien de overeenkomst een handelspartner betreft gevestigd buiten Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De AHV-voorwaarden (Algemene Handelsvoorwaarden Groothandel in aardappelen vastgesteld door de VBNA en VENEXA), indien de overeenkomst consumptieaardappelen betreft en gesloten is met een handelspartner gevestigd in Nederland. Alsmede aanvullend de in de volgende artikelen vermelde voorwaarden:

1.2 Uitdrukkelijk wijst Greydanus algemene voorwaarden van verkoper of koper af, die in strijd zijn met de door Greydanus gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij partijen vooraf schriftelijke overeenstemming hebben bereikt.

Artikel 2. Kwaliteitsgarantie

2.1 Voor aardappelen geldt dat Greydanus levert op basis van de normen die in het keuringsreglement van een officieel certificerende instantie aan de te leveren klasse aardappelen zijn gesteld. Tenzij expliciet is overeengekomen, worden door Greydanus geen aanvullende garanties gegeven. Greydanus behoudt zich het recht voor om strengere normen te hanteren dan de officieel certificerende organisaties.

Artikel 3. Overmacht

3.1 Greydanus behoudt zich het recht voor verkopen slechts gedeeltelijk uit te voeren, indien blijkt dat door overmacht, waaronder weersomstandigheden, de beschikbare voorraad ontoereikend is.

Artikel 4. Klachten en Schadevergoedingen

4.1 Ter aanvulling op de RUCIP-voorwaarden art. 25 zal verkoper in geval van schade door de tegenpartij als vergoeding nooit meer verschuldigd zijn dan het factuurbedrag van de goederen, waarover gegronde klachten bestaan.

4.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken, wanneer de klacht kenbaar is gemaakt bij de verkoper op een tijdstip dat het pootgoed reeds was geplant.

4.3 Het bepaalde in AHV. artikel 55 zal in totaliteit nooit meer bedragen dan het factuurbedrag van de goederen, waarop de schade betrekking heeft.

4.4 Koper is verplicht, dat indien er zich schade voordoet er voor te zorgen dat deze schade zo beperkt mogelijk blijft om verdere verslechtering van het product te voorkomen.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

5.1 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst de financiële toestand van een wederpartij twijfelachtig is en geen betalings-zekerheden zijn verstrekt, is Greydanus gerechtigd alsnog een zekerheidsstelling te vragen tot betaling. Bij niet voldoening van de zekerheidsstelling heeft Greydanus het recht de overeenkomst te annuleren en een schadevergoeding te eisen.

5.2 Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. Bij niet betaling binnen deze of binnen de nader overeengekomen termijn is de koper een rente vergoeding verschuldigd van 12% per jaar, waarbij elk gedeelte van een maand wordt gerekend, zonder dat in gebreke stelling nodig is.

5.3 in geval van niet tijdige betaling, surseance van betaling of faillissement zijn wij gerechtigd onze goederen tot ons te nemen en daartoe de terreinen en de gebouwen van de koper te betreden.

Artikel 6. Recht

6.1 Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.